Tìm xe

Tìm xe phù hợp theo các lựa chọn dưới đây

Bạn là

Loại Xe

Mục đích

  • Performance  (103)
  • Tận hưởng cuộc sống với thú vui xe đạp
  • Sport  (54)
  • Thể thao và vận động rèn luyện sức khỏe
  • Lifestyle  (24)
  • Tận hưởng cuộc sống với thú vui xe đạp

Sport

2018 ATX 610

Sport

2018 ATX 20

Sport

2018 ATX 660

Performance

2017 iRide Rocker 1

Sport

2018 Cate 1

Sport

2018 ATX 777

Performance

2017 Propel SLR 2

Sport

2018 XTC 820

Sport

2018 SCR 1

Lifestyle

2018 iNeed Master

Sport

2018 XTC 860

Lifestyle

L 130

Sport

2018 Cate 20

Sport

2018 XTC 24

Sport

2018 Meme 3

Lifestyle

M 133DS

Sport

2018 SCR 2

Lifestyle

2016 M137

Lifestyle

2018 iNeed IT

Lifestyle

M 381 E+

Sport

2018 ATX 830

Sport

2018 ATX 850

Sport

2018 XTC 800

Lifestyle

2017 iNeed Mocha

Sport

2018 ATX 720

Sport

2018 ATX 735

Sport

2018 ATX 618

Sport

2017 Cate 1

Lifestyle

2015 L 830

Sport

2017 XTC 880

Lifestyle

2017 ATX 660

Sport

2017 Cate 2

Sport

2017 ATX 870

Sport

2017 ATX 850

Sport

2017 XTC 860

Performance

2017 TCR SLR 2

Lifestyle

2017 iNeed Latte

Sport

2017 ATX 830

Lifestyle

2017 Cate 24-D

Lifestyle

2017 Cate 20

Lifestyle

2017 Fuuri

Sport

2017 XTC 800

Performance

Fast E+

Lifestyle

M133S

Lifestyle

Latte E+

Sport

XTC 0 E+

Lifestyle

2015 Airy 4.0

Lifestyle

2017 iNeed ECO

Sport

2017 Aimez 2

Lifestyle

2017 iNeed Singing

Sport

2017 Fresa 1

Sport

2017 Fresa 2

Sport

2017 Aimez 0

Sport

2017 Meme 1

Sport

2017 Meme 2

Lifestyle

2016 MTX 20

Lifestyle

2016 iFun Motr 20

Sport

2017 ATX 610

Lifestyle

2015 CTX 260

Lifestyle

2016 iFun 520

Lifestyle

2016 iNeed 1500

Performance

2016 TCR SLR 1

Lifestyle

2016 iNeed Cozy

Sport

2016 XTC R1

Lifestyle

2014 iNeed Alice

Sport

2017 ATX 720

Sport

2017 ATX 700

Performance

2016 Defy 3

Sport

2017 ATX 600

Lifestyle

2016 iNeed Master

Performance

2016 TCR Advanced 2

Performance

2016 Defy Advanced 3

Performance

2016 Defy Advanced 2

Performance

2016 Defy Advanced 1

Lifestyle

M138C

Lifestyle

M138A

Sport

2016 Meme 2

Sport

2016 ATX 850

Sport

2016 ATX 870

Lifestyle

2016 iRide Cooby 1

Lifestyle

2016 iNeed Athena

Lifestyle

2016 iFun 516G

Lifestyle

2016 iFun 516B

Lifestyle

2016 iFun 312B

Lifestyle

2016 iNeed Mocha

Lifestyle

2016 iFun Motr 26

Lifestyle

2015 iWant 7000F

Lifestyle

YBike Original

Lifestyle

2015 iNeed Latte

Lifestyle

2015 iNeed 300 N3

Lifestyle

2015 Likeway

Lifestyle

2015 Sally

Lifestyle

2014 iNeed ECO

Sport

2015 XTC 880

Sport

2015 ATX 20D

Sport

2015 ATX 20

Sport

2015 ATX 830

Sport

2015 ATX 680

Sport

2015 ATX 850

Sport

2015 Fresa 1

Sport

FCR E+

Sport

2015 ATX 710

Sport

2015 ATX 810

Lifestyle

LAFREE 960R

Sport

2014 XTC 730

Sport

2014 ATX 777

Lifestyle

CHIC

Lifestyle

GCK - LIL

Lifestyle

Revel JR 24

Sport

Revel JR 20

Lifestyle

Mamo

Lifestyle

LAFREE 830R

Lifestyle

2013 iNeed 1500

Lifestyle

2013 iNeed 1900

Lifestyle

2013 iNeed 1700

Lifestyle

2013 iFun 540M

Lifestyle

2013 iFun 540

Sport

Hunter 2.0L

Sport

Hunter 2.0M

Sport

Talon 2

Lifestyle

2013 iWant 7100

Lifestyle

LAFREE 900

Lifestyle

LAFREE 860

Sport

2040

Lifestyle

iFun 516-G